Psalmii însănătoşirii : Psalmul 22 şi 102 – pentru stări de boală și stres 

0

Psalmii însănătoşirii : 22 şi 102

– pentru stări de boală și stres 

Psalmul 22 – „Psalmul Păstorului”

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.

Psalmul 22, cunoscut și ca „Psalmul Păstorului”, este unul dintre Psalmii însănătoşirii, oferind o imagine reconfortantă și profundă a relației dintre Dumnezeu și om. Acesta începe cu o afirmație plină de încredere și liniște: „Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi”.  Tonul întregului psalm, subliniiază ideea că Dumnezeu, ca un păstor, își îngrijește și conduce turma cu grijă și iubire.

„Domnul este păstorul meu”

Puterea acestui psalm nu se limitează doar la nivelul sugestiei, ci și ajută la activarea unui proces psihic de întărire. Se vorbește despre un proces de renaștere și salvare, care începe cu nevoile fizice (hrană, apă) și evoluează spre cele energetice și spirituale. Acest parcurs simbolic este văzut ca având un impact pozitiv asupra sănătății, contribuind la o atitudine mentală care poate sprijini procesul imunogen.

Este un Psalm al însănătoşirii dinspre spirit spre trup. Puterea lui constă nu doar în sugestie, ci în activarea arhetipului „Tatălui protector şi dătător de viaţă”. Tatăl care biruieşte „valea umbrei morţii” stimulând resursele vieţii, neutralizând potrivnicii sau tăietorii vieţii. „Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat…”: lovirea sorții este resimţită ca operaţie psihică de întărire. Efectul medical şi atitudinea mentală imunogenă decurg din identificarea cu realitatea Duhului.

„Regenerarea prin Psalmul 102: O Călătorie Spirituală spre Vindecare”

Psalmul 102
1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
3. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
4. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;
5. Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
6. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
8. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
9. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
13. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
16. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
18. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
19. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
20. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
21. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
22. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

„Regenerarea prin Psalmul 102: O Călătorie Spirituală spre Vindecare” explorează rolul Psalmului 102 (103) în procesul de vindecare și regenerare. Acest psalm este o sursă de inspirație și putere spirituală, și contribuie la îmbunătățirea sănătății mentale și fizice. 

Psalmul începe cu o invitație la autoreflecție și laudă: „Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul…” Acest apel la auto-binecuvântare și recunoașterea bunătăților divine este un pas esențial în procesul de vindecare. Psalmul conține sugestii puternice care ajută la crearea unei stări de bine mental, considerată a fi fundamentală pentru restabilirea sănătății.

Este un psalm al regenerării și întineririi, iar efectele sale depășesc domeniul spiritual și influențează sănătatea fizică. Prin această regenerare spirituală, putem experimenta o îmbunătățire a stării noastre generale de sănătate.

Iertarea și milostivirea Lui Dumnezeu, sunt fundamentale în procesul nostru de vindecare! 

Share.